/acuson/


Stres ehokardiografski test

Stres ehokardiografija je neinvazivna dijagnostička metoda kojom se sofisticirano otkrivaju poremećaji u radu srca tokom opterećenja, pomoću integrativnog ultrazvučnog pregleda uz EKG i hemodinamski monitoring.  Opterećenje može biti fizičkim naporom (ergometrija stres eho) ili farmakološkim agensima (dobutamin ili vazodilatatorni stres eho).

Test opterecenja na pokretnoj traci ili ergobiciklu (ergometrija) je najviše korišćen test za dijagnozu koronarne bolesti na osnovu provokacije EKG promena i anginoznih tegoba. Medjutim, kod značajnog procenta (do 40%) bolesnika ergometrija  je: a) kontraindikovana (teška hipertenzija), b) neizvodljiva (periferna vaskularna bolest, neurološki ili reumatološki poremećaji, smanjen plućni kapacitet) ili c) nedijagnostička (bol u grudima bez ST-T promena, normalan EKG tokom submaksimalnog testa, stanja koja smanjuju dijagnostičku vrednost EKG markera ishemije miokarda: zenski pol, hipertenzija, poremećaji repolarizacije u miru (BLG, WPW, PM, digitalis). U svim ovim situacijama indikovan je stres ehokardiografski test.
Stres ehokardiografija ima prednost u odnosu na test opterecenja: za procenu rizika posle preležanog infarkta miokarda, za procenu funkcionalnog značaja poznate koronarne stenoze i otkrivanje vijabilnog miokarda kod planiranja revaskularizacije miokarda, kao i za  ranu evaluaciju simptomatskih bolesnika posle revaskularizacije miokarda. Takodje ima značajnu ulogu u preoperativnoj proceni rizika kod vaskularnih i drugih major nekardijalnih operacija. EKG promene su manje senzitivne i manje specifične od ehokardiografskih pokazatelja ishemije miokarda, koji uključuju regionalni i globalni odgovor leve komore na stres.
Stres ehokardiografija, za razliku od ergometrije, ima primenu i u drugim brojnim kardiološkim stanjima a ne samo u koronarnoj bolesti. Indikovana je za procenu funkcionalnog odgovora na stres kod valvularnih mana i primarnih miokardiopatija, kod bolesnika sa oboljenjima koja dovode do srčane insuficijencije sa očuvanom ejekcionom frakcijom, pre svega hipertenzije, kod nejasnog uzroka zamora i gušenja (dijastolni stres eho, LUS). Takodje se preporučuje i kod asimptomatskih bolesnika sa dijabetom, perifernom angiopatijom i veoma visokim skor rizikom za koronarnu bolest. Ehokardiografski pregled pre i tokom testa, brojnim ultrazvučnim tehnikama, daje pokazatelje značajne za prognozu pacijenta, čak i u slučaju negativnog testa ili pozitivnog testa bez koronarografski značajne stenoze, koji služe kao vodič za terapiju i kontrolu faktora rizika.
U ordinaciji “Cardioviva” stres ehokardiografske testove izvodi dr Jelica Milosavljević, kardiolog sa velikim iskustvom u ovoj oblasti i dokazanom pozitivnom korelacijom izmedju nalaza na testu i nalaza na koronarografiji.

Feature Bidet!

 

 

 
 
 
Adresa: Kneza Lazara, lamela L2, 35000 Jagodina; Tel 035 243 775, Mob 063 70 42 742